Dla autorów

Czasopismo WSZECHŚWIAT Pismo Przyrodnicze (ISSN 0043-9592) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 18,37 pkt.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż metodologia oceny czasopism naukowych autorstwa Index Copernicus przeszła w tym roku gruntowną zmianę. Na ocenę ICV (Index Copernicus Value) składają się dwa komponenty:
jakość czasopisma naukowego, w ramach którego czasopismo może otrzymać maksymalnie 100 punktów, siła oddziaływania czasopisma naukowego, w ramach którego złożone algorytmy wyliczają punkty w przedziale od 0 do 400.
Aby zwiększyć naszą punktację ICV, co może nam pomóc w uzyskaniu dofinansowania, wprowadzamy dodatkowe wymagania dla DZIAŁU ARTYKUŁY – (1) Streszczenie artykułu w języku polskim i jeśli to możliwe także w angielskim, (2) cytowanie piśmiennictwa w tekście, (3) spis piśmiennictwa na końcu artykułu wg stylu harwardzkiego.

Zwracamy się więc do autorów, aby przysyłając teksty uwzględnili nowe wymagania.

Redaktor Naczelna Wszechświata
Prof. Dr hab. Maria Śmiałowska

Wstęp

Wszechświat jest czasopismem upowszechniającym wiedzę przyrodniczą, przeznaczonym dla szerokich kręgów osób zainteresowanych poszerzaniem swoich wiadomości w tej dziedzinie.

Wszechświat udostępnia swoje łamy dla opracowań popularnonaukowych i innych różnorodnych prezentacji ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych
i zaprasza do współpracy wszystkich chętnych. Redakcja przyjmuje nadesłane do druku materiały jako prace oryginalne, nigdzie nie publikowane, ani nie złożone do publikacji. Ilustracje do publikowanych prac mogą być zaczerpnięte z dowolnego źródła, lecz muszą być dostarczone do redakcji z dokładnym jego opisem lub informacją skąd zostały zaczerpnięte. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich w związku z opublikowanymi ilustracjami i tekstami artykułów.

Wszechświat nie jest jednak czasopismem zamieszczającym oryginalne prace naukowe sensu stricte.

Nadesłane do Wszechświata materiały są recenzowane, a tożsamości recenzentów Redakcja nie ujawnia autorowi. Recenzja, wraz z nadesłanymi materiałami
i uwagami redakcyjnymi może być zwrócona autorowi celem przygotowania ostatecznej wersji. O przyjęciu pracy do druku decyduje ostatecznie Komitet Redakcyjny, biorąc pod uwagę ich merytoryczne i popularyzatorskie wartości. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów i modyfikacji stylistycznych. W przypadku prac uczniów, studentów i doktorantów wskazana jest opinia i akceptacja nauczyciela, opiekuna lub promotora. Brak zastrzeżeń ze strony autora uważamy za zgodę do rozpowszechniania pracy w Internecie.

Autorzy materiałów przysyłanych do opublikowania we Wszechświecie powinni podać następujące aktualne dane: nazwisko, imię /imiona/, dokładny adres zamieszkania, nr telefonu stacjonarnego i komórkowego, e-mail, ponadto: tytuł naukowy, stanowisko i nazwę zakładu pracy z adresem, numerem telefonu i faxu, niezbędne dla korespondencji i przy sporządzaniu noty biograficznej.

Typy prac

Wszechświat drukuje materiały w postaci: artykułów, drobiazgów, rozmaitości, recenzji, kronik, obrazków, sprawozdań, Wszechświata z przed 100 laty, nekrologów, listów do Redakcji itp., często w postaci cykli tych opracowań. Drukujemy także wybrane prace laureatów Olimpiad Biologicznych. Szczególnie dużą wagę Redakcja przywiązuje do prezentacji serwisu przyrodniczych zdjęć, umieszczanych już od wielu lat na okładkach Wszechświata i na specjalnej wkładce.

Artykuły powinny stanowić oryginalne opracowania, najlepiej na podstawie prowadzonej własnej działalności badawczej autora. Nie powinny zawierać sformułowań niezrozumiałych dla laika, a jednocześnie powinny być napisane „żywo” i w sposób dla niego interesujący. Nie mogą być również powielaniem fragmentów podręczników lub innych opracowań popularnonaukowych! Artykuł nie może przekraczać dziewięciu stron znormalizowanego maszynopisu.

W artykułach i innych rodzajach materiałów prosimy zamieszczać odnośniki do piśmiennictwa ujęte w nawias kwadratowy np. [4], można powoływać się na prace z wcześniejszych numerów Wszechświata (w formie: „patrz Wszechświat, rok, tom, strona”). Bardzo pożądane jest ilustrowanie przekazywanych treści fotografiami, rysunkami, wykresami i innymi załącznikami graficznymi – czarno-białymi i kolorowymi. Mogą to być również tabele, o ile nie da się ich przedstawić w innej formie. Obowiązuje natomiast podanie źródła przedrukowywanych lub przerysowywanych ilustracji, tabel itp. – oraz w przypadku opracowania opierającego się na pojedynczym artykule w czasopiśmie – odnośnika dotyczącego całego źródła. Przy przesyłaniu artykułów rocznicowych prosimy uwzględnić 4-miesięczny cykl wydawniczy. Artykuły (tylko one) mogą być opatrzone notą biograficzną.

Drobiazgi są krótkimi tekstami, liczącymi 1-3 stron maszynopisu. Wszechświat zachęca do publikowania w tej formie własnych obserwacji przyrodniczych. Również tu ilustracje są mile widziane.

Rozmaitości są krótkimi notatkami będącymi streszczeniami ciekawych artykułów i doniesień naukowych z renomowanych przyrodniczych czasopism zagranicznych. Nie mogą być one tłumaczeniami, ale oryginalnymi opracowaniami. Ich objętość wynosi 0,3-1 strony maszynopisu. Obowiązuje podanie źródła (skrót tytułu czasopisma, rok, tom, strona).

Recenzje książek o tematyce przyrodniczej nie powinny przekraczać 2 stron maszynopisu. Autor recenzji powinien nadesłać skan okładki.

Wszechświat przed 100 laty to zbiór krótkich wypisów z Wszechświata, który ukazał się 100 lat wcześniej (z zachowaniem oryginalnej pisowni). Rubryka ta została wprowadzona przez prof. Vetulaniego, obecnie jest redagowana przez prof. Śmiałowską.

Prace laureatów Olimpiad Biologicznych to wybrane przez Redakcję najbardziej interesujące prace badawcze laureatów ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej, prezentowane w formie artykułu naukowego.

Kronika obejmuje zwięzłe notatki o konferencjach, sympozjach i tym podobnych spotkaniach. Nie jest to kronika towarzyska i dlatego prosimy nie robić wyliczanki autorów i referatów, pomijać tytuły naukowe i nie rozwodzić się nad ceremoniami tych spotkań, ale raczej przedstawić, co ciekawego wyszło z opisywanego spotkania.

Obrazki publikowane są w formie krótkich – uzupełnianych kolorowymi zdjęciami – obserwacji przyrodniczych, często w formie osobistych refleksji.

Listy do Redakcji mogą być różnego typu. Tu drukujemy uwagi dotyczące artykułów i innych materiałów drukowanych we Wszechświecie. Objętość listu nie powinna przekraczać 1,5 strony maszynopisu. Redakcja zastrzega sobie prawo selekcji listów i ich edytowania.

Nekrologi to okazjonalne wspomnienia po śmierci osób związanych z Wszechświatem lub wybitnych postaci ze środowiska o przyrodniczych zainteresowaniach.

Fotografie przeznaczone do ewentualnej publikacji na okładce oraz na specjalnej wkładce wewnątrz numeru mogą być czarno-białe lub kolorowe, muszą być poprawne technicznie, najchętniej w układzie pionowym („portrait”). Redakcja przyjmuje pliki cyfrowe w odpowiednio dobrej jakości – 300 dpi do formatu A4). Opis fotografii powinien zawierać szczegółowe informacje o autorze, tak jak w przypadku artykułów oraz proponowany tytuł zdjęcia. Należy podać datę i miejsce jego wykonania, a przy fotografiach zwierząt i roślin nazwę gatunkową polską i łacińską. Za prawidłowe oznaczenie odpowiedzialny jest fotografujący.

Przy wykorzystywaniu zdjęć lub jakichkolwiek innych materiałów graficznych z innych publikacji lub Internetu prosimy dołączyć zgodę autora lub wydawcy na ich nieodpłatne wykorzystanie.

Forma nadsyłanych materiałów

Redakcja przyjmuje do druku tylko starannie wykonane prace w formie:

  • plików zapisanych w formacie Microsoft Word, przesłanych Internetem jako załączniki na adres Redakcji;

    Tekst pisany czcionką Times New Roman powinien zawierać 30 wierszy na stronę o wysokości pisma 12 pkt, akapity na 1 cm, numerację stron, lewy i prawy margines 2,5 cm.

Wszystkie załączniki graficzne – zdjęcia, wykresy, diagramy itp. proszę opisywać w kolejności umieszczenia w tekście, jako ryciny (ryc. x).

Tabele powinny posiadać osobą numerację i być przywoływane w tekście jako (tab. y).

Zarówno opisy do wszystkich rycin, jak i tabel, proszę zamieszczać na końcu tekstu artykułu lub w formie osobnego pliku.

Proszę nie wstawiać jakichkolwiek załączników graficznych w tekst, tylko umieszczać je ponumerowane w formie oddzielnych plików w formacie .jpeg lub .pdf  umieszczonych w folderze „foto”.

Prace można nadsyłać na adres:

  • Redakcja czasopisma Wszechświat, 31-118 Kraków, ul. Podwale 1.

  • wszechswiat.smialo@onet.pl

Autorzy wszelkiego typu prac opublikowanych na łamach Wszechświata nie otrzymują honorariów, dostają natomiast jeden egzemplarz Czasopisma z wydrukowanym materiałem swojego autorstwa.