Ochrona Doliny Prądnika w datach

Słowa kluczowe

dolina Prądnika
historia
ochrona przyrody
park narodowy
problemy
zagrożenia

Abstrakt

Opracowanie zawiera najważniejsze fakty zapisane chronologicznie, związane z ochroną Doliny Prądnika, której 12-kilometrowy fragment o powierzchni 2162 ha jest objęty ochroną prawną jako Ojcowski Park Narodowy, utworzony w 1956 r. Obecnie jest to to najmniejszy z 23 Parków Narodowych w Polsce. Równocześnie stanowi ostoję Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH 120004). Zamieszczone tutaj dane z historii ochrony Doliny Prądnika pochodzą z niepublikowanych materiałów autora i z wydawanych przez niego „Kalendariów Ojcowskiego Parku Narodowego” oraz z ustnych informacji byłego wojewódzkiego konserwatora przyrody w Krakowie, mgr inż. Stanisława Smólskiego (1897–2002). Przy zapisach podano w nawiasie źródło, informujące skąd pochodzi przytoczona informacja. Tradycje ochrony tego obszaru sięgają drugiej połowy XIX wieku. Wtedy pojawiały się wypowiedzi prasowe pojedynczych osób po masowych cięciach ojcowskich drzewostanów, lecz dopiero w okresie międzywojennym instytucjonalne starania o ochronę Doliny Prądnika podjęła Państwowa Rada Ochrony Przyrody pod przewodnictwem prof. Władysława Szafera. Powstały wówczas projekt rezerwatu, wprawdzie niezrealizowany, stał się podstawą do utworzenia w 1956 roku Ojcowskiego Parku Narodowego. Ponad 65-letni okres istnienia Parku powstrzymał nadmierną eksploatację terenu, zwłaszcza urbanizację i postępującą degradację zasobów przyrodniczych oraz przyczynił się do zachowania różnorodności przyrodniczej i tradycyjnego krajobrazu Doliny Prądnika.