Górskie zbiorowiska leśne Ojcowskiego Parku Narodowego

Słowa kluczowe

Ochrona przyrody
zbiorowiska leśne
naturalne procesy
buczyny
jaworzyny

Abstrakt

Ojcowski Park Narodowy pomimo swojej niewielkiej powierzchni wyróżnia się wyjątkowym bogactwem organizmów żywych. W jego granicach odkryto ponad 10 000 gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Niezwykła bioróżnorodność tego obszaru to skutek oddziaływania podłoża geologicznego, rzeźby terenu oraz specyficznego mikroklimatu. Na terenie Parku stwierdzono niemal 1000 gatunków roślin naczyniowych oraz ponad 40 zbiorowisk roślinnych. Wśród zbiorowisk o charakterze górskim występują tu: buczyna karpacka, jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym oraz jaworzyna z miesiącznicą trwałą. Buczyna karpacka jest typowym zespołem górskim występującym na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
W OPN najlepiej wykształcone płaty położone są na północnych zboczach Góry Chełmowej. Z kolei jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym występująca w Parku to jedno z najważniejszych stanowisk tego zespołu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Zbiorowisko to ograniczone jest do północnych zboczy pokrytych rumoszem skalnym oraz do wapiennych półek. Jaworzynę z miesiącznicą trwałą odróżnia od poprzedniego zbiorowiska brak języcznika zwyczajnego – gatunku charakterystycznego, a także obfite występowanie miesiącznicy trwałej. Najlepszym sposobem ochrony tych zbiorowisk jest ochrona ścisła, dzięki czemu naturalne procesy zachodzące w tych zbiorowiskach nie są zakłócane działalnością człowieka.
Od momentu utworzenia Parku następuje spontaniczna renaturalizacja zniekształconych wcześniej zbiorowisk roślinnych, tym samym zwiększa się powierzchnia lasów liściastych,
w tym również żyznych buczyn. Można spodziewać się, że w przyszłości powierzchnia również innych zespołów będzie się zwiększać.