Flora Ojcowskiego Parku Narodowego i jej Osobliwości

Słowa kluczowe

gatunki chronione
gatunki zagrożone
relikty
rośliny naczyniowe

Abstrakt

W Ojcowskim Parku Narodowym (OPN) stwierdzono występowanie około 1000 gatunków roślin naczyniowych, 313 gatunków mszaków, 325 glonów, 196 porostów i około 1220 grzybów. Świadczy to o wyjątkowym, niezwykłym bogactwie gatunkowym Parku [5, 6, 8].
O wybitnej wartości flory OPN świadczy również występowanie tu przedstawicieli różnych elementów geograficznych, np. górskich i stepowych, gatunków reliktowych będących pozostałościami minionych epok oraz duży udział gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju. Ochroną ścisłą i częściową objętych jest 100 gatunków, 23 taksony umieszczono w Polskiej czerwonej księdze roślin [12], a aż 123 trafiły na Polską czerwoną listę paprotników i roślin kwiatowych [1]. Do najcenniejszych elementów flory OPN należą: macierzanka wczesna Thymus praecox, która występuje tu na jedynych w kraju stanowiskach, subendemit karpacki chaber miękkowłosy Centaurea mollis, czy relikty ocieplenia holoceńskiego – obrazki alpejskie Arum alpinum i ułudka leśna Omphalodes scorpioides.