Zabytki architektury w Ojcowskim Parku Narodowym

Słowa kluczowe

zabytki
dziedzictwo kulturowe
historia architektury
krajobraz
Ojcowski Park Narodowy

Abstrakt

Na obszarze wielu parków narodowych w Polsce znajdują się liczne zabytki architektury, które tworzą kulturowe komponenty krajobrazu i zasługują na ochronę na równi ze światem przyrody. Szczególnie duże nagromadzenie materialnych przejawów dziedzictwa kulturowego występuje w Ojcowskim Parku Narodowym, co wiąże się z długimi dziejami osadnictwa na tym terenie, sięgającymi okresu prehistorii. Do naszych czasów zachowały się zabytki z okresu średniowiecza, mianowicie zamki w Ojcowie i w Pieskowej Skale (w późniejszych czasach wielokrotnie przekształcane i rozbudowywane), z epoki nowożytnej (zespół pustelni bł. Salomei w Grodzisku) oraz powstałe w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Te ostatnie stanowią świadectwo funkcjonowania w Ojcowie modnego uzdrowiska, które zakończyło swoją działalność na krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej.