Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst jest pisany czcionką Times New Roman i zawiera 30 wierszy na stronę o wysokości pisma 12 pkt, akapity oddzielone na 1 cm, numerację stron, lewy i prawy margines 2,5 cm. Artykuł powinien na stronie tytułowej zawierać: tytuł artykułu po polsku i po angielsku, nazwisko autora (autorów) z podaniem afiliacji (miasto, uczelnia, adres e-mail itp.). Następnie krótkie streszczenie (po polsku) i abstract (po angielsku), oraz słowa kluczowe (5 słów) po polsku oraz key words po angielsku.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
  • Tekst został przesłany jako plik w formacie Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf).
  • Ilustracje zostały załączone jako osobne pliki (.jpg, .tif).
  • Wypełniono wszystkie wymagane pola metadanych i wpisano w metadane wszystkich autorów pracy.

Wytyczne dla autorów

Wstęp

Redakcja przyjmuje nadesłane do druku materiały jako prace oryginalne, nigdzie nie publikowane, ani nie złożone do publikacji. Ilustracje do publikowanych prac mogą być zaczerpnięte z dowolnego źródła, lecz muszą być dostarczone do redakcji z dokładnym jego opisem lub informacją skąd zostały zaczerpnięte. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich w związku z opublikowanymi ilustracjami i tekstami artykułów.

Wszechświat nie jest jednak czasopismem zamieszczającym oryginalne prace naukowe sensu stricte.

Nadesłane do Wszechświata materiały są recenzowane. O przyjęciu prac do druku decyduje Komitet Redakcyjny, biorąc pod uwagę ich merytoryczne i popularyzatorskie wartości oraz opinie recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów i modyfikacji stylistycznych. W przypadku prac uczniów, studentów i doktorantów wskazana jest opinia i akceptacja nauczyciela, opiekuna lub promotora.

Autorzy materiałów przysyłanych do opublikowania we Wszechświecie powinni podać następujące aktualne dane: nazwisko, imię /imiona/, dokładny adres zamieszkania, nr telefonu stacjonarnego i komórkowego, e-mail, ponadto: tytuł naukowy, stanowisko i nazwę zakładu pracy z adresem, numerem telefonu i faxu, niezbędne dla korespondencji i przy sporządzaniu noty biograficznej.

Typy prac

Wszechświat drukuje materiały w postaci: artykułów, drobiazgów, rozmaitości, recenzji, kronik, obrazków, sprawozdań, Wszechświata z przed 100 laty, nekrologów, listów do Redakcji itp., często w postaci cykli tych opracowań. Drukujemy także wybrane prace laureatów Olimpiad Biologicznych. Szczególnie dużą wagę Redakcja przywiązuje do prezentacji serwisu przyrodniczych zdjęć, umieszczanych już od wielu lat na okładkach Wszechświata i na specjalnej wkładce.

Artykuły powinny stanowić oryginalne opracowania na podstawie prowadzonej własnej działalności badawczej autora i szerokich danych z badań innych autorów. Są to więc prace przeglądowe poświęcone jakiemuś zagadnieniu. Nie powinny zawierać sformułowań niezrozumiałych dla laika, a jednocześnie powinny być napisane „żywo” i w sposób dla niego interesujący. Nie mogą być również powielaniem fragmentów podręczników lub innych opracowań popularnonaukowych! Optymalna wielkość takiego artykułu mieści się w granicach 9-15 stron znormalizowanego maszynopisu. Artykuły krótsze lub dłuższe mogą być również rozpatrywane.

W artykułach i innych rodzajach materiałów prosimy zamieszczać odnośniki do piśmiennictwa ujęte w nawias kwadratowy np. [4], można powoływać się na prace z wcześniejszych numerów Wszechświata (w formie: „patrz Wszechświat, rok, tom, strona”). Bardzo pożądane jest ilustrowanie przekazywanych treści fotografiami, rysunkami, wykresami i innymi załącznikami graficznymi – czarno-białymi i kolorowymi. Mogą to być również tabele, o ile nie da się ich przedstawić w innej formie. Obowiązuje natomiast podanie źródła przedrukowywanych lub przerysowywanych ilustracji, tabel itp. – oraz w przypadku opracowania opierającego się na pojedynczym artykule w czasopiśmie – odnośnika dotyczącego całego źródła. Przy przesyłaniu artykułów rocznicowych prosimy uwzględnić 4-miesięczny cykl wydawniczy. Artykuły (tylko one) mogą być opatrzone notą biograficzną.

Drobiazgi są krótkimi tekstami, liczącymi 1-3 stron maszynopisu. Wszechświat zachęca do publikowania w tej formie własnych obserwacji przyrodniczych. Również tu ilustracje są mile widziane.

Wszechświat przed 100 laty to zbiór krótszych lub dłuższych wypisów z Wszechświata, który ukazał się około100 lat wcześniej (z zachowaniem oryginalnej pisowni). Rubryka ta została wprowadzona przez prof. Jerzego Vetulaniego, obecnie jest redagowana przez prof. Marię Śmiałowską.

Rozmaitości są krótkimi notatkami będącymi streszczeniami ciekawych artykułów i doniesień naukowych z renomowanych przyrodniczych czasopism zagranicznych. Nie mogą być one tłumaczeniami, ale oryginalnymi opracowaniami. Ich objętość wynosić powinna od 3-8 strony maszynopisu. Obowiązuje podanie źródła (skrót tytułu czasopisma, rok, tom, strona).

Wspomnienia z podróży są średniej wielkości tekstami, zwykle od 5-10 stron maszynopisu, opisującymi zwiedzany przez autora teren interesujący pod względem przyrodniczym i/lub geologicznym i/lub etnograficznym. Opis ten powinien być ilustrowany zdjęciami i/lub rycinami.

Prace laureatów Olimpiad Biologicznych to wybrane przez Redakcję najbardziej interesujące prace badawcze laureatów ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej, prezentowane w formie artykułu naukowego.

Kronika obejmuje zwięzłe notatki o konferencjach, sympozjach i tym podobnych spotkaniach. Nie jest to kronika towarzyska i dlatego prosimy nie robić wyliczanki autorów i referatów, pomijać tytuły naukowe i nie rozwodzić się nad ceremoniami tych spotkań, ale raczej przedstawić, co ciekawego wyszło z opisywanego spotkania.

Obrazki są to krótkie teksty opisujące obserwacje przyrodnicze, często w formie osobistych refleksji – uzupełniane kolorowymi zdjęciami.

Listy do Redakcji mogą być różnego typu. Tu drukujemy uwagi dotyczące artykułów i innych materiałów drukowanych we Wszechświecie. Objętość listu nie powinna przekraczać 1,5 strony maszynopisu. Redakcja zastrzega sobie prawo selekcji listów i ich edytowania.

Sylwetki wielkich uczonych – artykuły poświęcone wielkim uczonym polskim i zagranicznym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich wkład w naukę.

Nekrologi to okazjonalne wspomnienia po śmierci osób związanych z Wszechświatem lub wybitnych postaci ze środowiska o przyrodniczych zainteresowaniach.

Recenzje książek o tematyce przyrodniczej nie powinny przekraczać 2 stron maszynopisu. Autor recenzji powinien nadesłać skan okładki.

Fotografie przeznaczone do ewentualnej publikacji na okładce oraz na specjalnej wkładce wewnątrz numeru mogą być czarno-białe lub kolorowe, muszą być poprawne technicznie, najchętniej w układzie pionowym („portrait”). Redakcja przyjmuje pliki cyfrowe w odpowiednio dobrej jakości – 300 dpi do formatu A4, jpg lub tiff). Opis fotografii powinien zawierać szczegółowe informacje o autorze, tak jak w przypadku artykułów oraz proponowany tytuł zdjęcia. Należy podać datę i miejsce jego wykonania, a przy fotografiach zwierząt i roślin nazwę gatunkową polską i łacińską. Za prawidłowe oznaczenie odpowiedzialny jest fotografujący.

Przy wykorzystywaniu zdjęć lub jakichkolwiek innych materiałów graficznych z innych publikacji lub Internetu prosimy dołączyć zgodę autora lub wydawcy na ich nieodpłatne wykorzystanie.

Forma nadsyłanych materiałów

Redakcja przyjmuje do druku tylko starannie wykonane prace w formie:

  • plików zapisanych w formacie Microsoft Word, przesłanych Internetem jako załączniki na adres Redakcji: wszechswiat.smialo@onet.pl

  • Tekst pisany czcionką Times New Roman powinien zawierać 30 wierszy na stronę o wysokości pisma 12 pkt, akapity na 1 cm, numerację stron, lewy i prawy margines 2,5 cm. Artykuł powinien na stronie tytułowej zawierać: tytuł artykułu po polsku i po angielsku, nazwisko autora (autorów) z podaniem afiliacji (miasto, uczelnia, adres e-mail itp.). Następnie krótkie streszczenie (po polsku) i abstract (po angielsku), oraz słowa kluczowe (5 słów) po polsku oraz key words po angielsku.

Wszystkie załączniki graficzne – zdjęcia, wykresy, diagramy itp. proszę opisywać w kolejności umieszczenia w tekście, jako ryciny (ryc. x).

Tabele powinny posiadać osobą numerację i być przywoływane w tekście jako (Tab. y).
Zarówno opisy do wszystkich rycin, jak i tabel należy zamieszczać na końcu tekstu artykułu lub w formie osobnego pliku.
Nie należy wstawiać jakichkolwiek załączników graficznych w tekst, tylko umieszczać je ponumerowane w formie oddzielnych plików w formacie .jpeg lub .tiff  umieszczonych w folderze „ryciny”.

Zasady podawania piśmiennictwa (bibliografia)

Kolejność autorów w spisie bibliografii ma być alfabetyczna – od A do Z, pozycje są ponumerowane. W tekście artykułu podajemy numer pozycji bibliograficznej w nawiasie kwadratowym. Te numery w nawiasie kwadratowym nie idą według kolejności cytowania, ale według numeracji w spisie alfabetycznym.
Podajemy – numer, nazwisko autora (autorów), rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł pracy, czasopismo, tom, strony. Można też podać doi.

Przykłady:
1. Brodie E. D. (1977). Hedgehogs use toad venom in their own defence. Nature, 268: 627-628.
2. Biliński S. (1999). Rozłogowce. W:Encyklopedia Biologiczna.Wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych. T.X. Jura Cz., Krzanowska H. (red).. Opres, Kraków, s.197.
3. Burns J. (2007). The descent of madness. Evolutionary origins of psychosis and the social brain. London, Routlege.
4. Ewert J. P., Traud R. (1979) Releasing stimuli for antipredator behaviour in the common toad Bufo bufo (L.). Behaviour, 68: 170-180.
5. Gao H., Zehl M., Leitner A., Wu X., Wang Z., Kopp B. (2010) Comparison of toad venoms from different Bufo species by HPLC and LC-DAD-MS/MS. Journal of Ethnopharmacology, 131: 368-376.
6. Gregory P. T., Isaac L. A. (2004) Food habits of the grass snake in southeastern England: is Natrix natrix a generalist predator? Journal of Herpetology, 38: 88-95.

W osobnej podsekcji podać bibliografię ze źródeł internetowych.
Autorzy wszelkiego typu prac opublikowanych na łamach Wszechświata nie otrzymują honorariów, dostają natomiast jeden egzemplarz Czasopisma z wydrukowanym materiałem swojego autorstwa.

Prace można nadsyłać na adres:

wszechswiat.smialo@onet.pl

Proces recenzowania

1. W zależności od tematyki pracy redakcja zwraca się do wybranych recenzentów kierując się przede wszystkim ich kompetencją w danej dziedzinie.
2. Wyznacznikiem kompetencji potencjalnego recenzenta jest jego wiedza, poświadczona znaczącym dorobkiem naukowym, a także jego reputacja jako rzetelnego recenzenta.
3. Do oceny artykułów powoływani są niezależni recenzenci (ewentualnie jeden a drugi dopiero w przypadku dyskwalifikacji pracy przez pierwszego) spoza jednostki naukowej, w której zatrudniony jest autor(orzy); nazwiska ich nie są ujawniane autorom.
4. Podstawą decyzji przyszłego recenzenta, czy będzie mógł podjąć się recenzowania artykułu w określonym terminie, jest krótka informacja o zawartości (streszczenie) i objętości artykułu, który ma recenzować, przekazana wcześniej przez redakcję. Redakcja nie przesyła recenzentowi całości artykułu w momencie składania propozycji wykonania recenzji.
5. Redakcja przesyła recenzentowi całość artykułu po wyrażeniu przez niego zgody na recenzowanie.
6. Recenzja powinna być przesłana do redakcji najszybciej jak to możliwe, niemniej jednak w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca.
7. Przyjęcie przez recenzenta pracy do oceny jest jednoznaczne z deklaracją o niewystępowaniu konfliktu interesów (bezpośrednie relacje osobiste - związek małżeński, pokrewieństwo do drugiego stopnia, podległość zawodowa, bezpośrednia współpraca naukowa w okresie ostatnich 2 lat).
8. Recenzja jest wykonywana nieodpłatnie, na zasadzie działania „pro bono”.
9. Recenzent jest zobowiązany przedstawić w swojej opinii uzasadniony wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji, jej przyjęcie po spełnieniu określonych warunków lub odrzucenie.
10. Podstawowe kryteria kwalifikacji zawarte są w formularzu recenzji na stronie internetowej.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.