Wykształcenie i rozwój skał górnojurajskich południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na przykładzie okolic Krakowa

Słowa kluczowe

Jura górna
wapienie
tektonika
diageneza
obszar krakowski

Abstrakt

W budowie geologicznej Krakowa i okolic dominują skały jury górnej, charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem litologicznym. Wśród wapieni przeważają wapienie masywne, interpretowane jako rafy mikrobialno-gąbkowe oraz wapienie uławicone z krzemieniami. W wapieniach obserwować można liczne przejawy diagenezy, w tym zjawiska sylifikacji i dolomityzacji. Prawidłowa charakterystyka i interpretacja skał jurajskich, zarówno w ujęciu naukowym, ale też edukacyjno-informacyjnym czy geologiczno-inżynierskim, wymaga szczegółowych badań sedymentologicznych, uwzględniających procesy tektoniczne, które zadecydowały o zaburzeniach skał jury górnej okolic Krakowa.